MÜCADELE SPORLARINDA ÜST EKSTREMİTE REAKSİYON

SÜRATİNİN İNCELENMESİ

Şeyh Yusuf ZİYTAK

Yüksek Lisans Tezi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı

Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Ercan HASLOFÇA

Şubat 2011, 61 sayfa

 

Bu çalışma ile mücadele sporlarında üst ekstremite reaksiyon zamanı düzeyleri incelenmiş ve reaksiyon hızının performansa etkisi açısından değerlendirilmiştir. Çalışma, yaş(yıl) ortalaması 24.19±5,9, boy(cm) ortalaması 172,64±4,8, vücut ağırlığı(kg) ortalaması 73,24±6,6 olan 58 mücadele sporcusu üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Katılımcıların fiziksel özelliklerinden yaş,boy ve vücut ağırlığı değişkenleri ile görsel ve işitsel el reaksiyon zamanları ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Buna karşılık, hem görsel hem de işitsel sağ el  (baskın) reaksiyon zamanları ile görsel ve işitsel sol el (baskın olmayan) reaksiyon zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Mücadele sporlarında üst ekstremite reaksiyon hızı yüksek performans için önemlidir. Reaksiyon hızı yetenek seçiminde dikkate alınmalıdır. Antrenmanlarda hem baskın hem de baskın olmayan ekstremitelerin eşit düzeyde geliştirilmesi sonucuna varılmıştır.

 

Anahtar sözcükler: Reaksiyon Zamanı, baskın ve baskın olmayan reaksiyon zamanı, üst ekstremite

e-mail: ziytak@mynet.com